HR-tjänster

Ser du liksom oss på NORIAN värdet av att ha en stark medarbetarkraft?

Att ha nöjda medarbetare är en förutsättning för att företaget skall lyckas med strategi och mål.


 

Idag är värderingar och företagskultur viktiga frågor för arbetssökande och även mindre företag förstår vikten av en gemensam förståelse för kulturen i företaget för att attrahera "rätt" medarbetare.

En god företagskultur är en investering för framtiden! Viktiga verktyg för att bygga upp en god företagskultur är tydliga företagsvärderingar men självklart även personalhandboken och policys. Detta för att säkerställa en trygg miljö och tydliga spelregler inom företaget så att alla medarbetare förstår vad som förväntas av dem.

HR-tjänster

HR-tjänster

Ser du liksom oss på NORIAN värdet av att ha en stark medarbetarkraft?

Att ha nöjda medarbetare är en förutsättning för att företaget skall lyckas med strategi och mål.

Idag är värderingar och företagskultur viktiga frågor för arbetssökande och även mindre företag förstår vikten av en gemensam förståelse för kulturen i företaget för att attrahera "rätt" medarbetare.

En god företagskultur är en investering för framtiden! Viktiga verktyg för att bygga upp en god företagskultur är tydliga företagsvärderingar men självklart även personalhandboken och policys. Detta för att säkerställa en trygg miljö och tydliga spelregler inom företaget så att alla medarbetare förstår vad som förväntas av dem.


PRIS: 355KR/ST

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett dokument som beskriver överenskommelsen mellan arbetgivare och arbetstagare.

Vi hjälper dig att upprätta anställningsavtal vid nyanställning av medarbetare eller för medarbetare som byter tjänst.

Hur går det till i praktiken?

Du fyller i en mall med de uppgifter som behövs till avtalet. Vi ställer samman avtalet och mailar det till dig.

Du godkänner för att därefter skriva ut två exemplar där du och medarbetaren signerar båda, och ni behåller sedan var sitt exemplar.

Kontakta oss

PRIS: 2700KR/ST

Personalhandbok

En personalhandbok tydliggör ramverk och skapar trygghet och rättvisa på arbetsplatsen.

Den innehåller bland annat regler och riktlinjer för medarbetarna gällande arbetsmiljö, jämstäldhet och mångfald, trakasserier samt alkohol och droger. Vi hjälper dig att ställa samman en personalhandbok som är enkel att använda för medarbetarna och som på ett välstrukturerat sätt tydliggör vad som gäller på företaget.

Hur går det till i praktiken?

Första steget blir att du har ett möte med en av våra lönespecialister för att gå genom vad som är viktigt för ditt företag såsom värderingar mm.

Du mottar ett förslag från NORIAN. Du godkänner och därefter erhåller du personalhandboken digitalt från NORIAN.

Kontakta oss

PRIS: 850KR/POLICY

Arbetsrättslig rådgivning

När du gör förändringar i företaget som involverar HR frågor är det viktigt att agera enliga lagar och regler.

Vid hjälp till med HR och personalfrågor så kontakta NORIAN för support.

Kontakta oss

PRIS: 850KR/TIMME

Process för Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är skyldig att följa arbetsmiljölagen vilket innebär att arbetsgivaren skall förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Detta skall ske på ett systematiskt sätt genom att planera, genomföra och följa upp verksamheten för att nå en god arbetsmiljö.

Vi på NORIAN hjälper dig att komma igång och bygga en process för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hur går det till i praktiken?

Du kommer att ha ett möte med en av våra specialister för att gå genom processen och för att säkerställa befintliga behov för att följer arbetsmiljölagen.

Exempel på aspekter vi kommer att gå igenom:

  • Ta fram och förankra en arbetsmiljöpolicy
  • Fördelning och förtydligande av arbetsmiljöansvar
  • Ta fram handlingsplan för risker
  • Skapa verktyg för rapportering av förbättringar och tillbud
  • Årlig uppföljning

NORIAN presententerar process och verktygen för det systematiska arbetsmiljöarbete på ditt företag.

Du godkänner och därefter erhåller du materialet digitalt från NORIAN.

Kontakta oss

PRIS: 850KR/TIMME

Lönekartläggning

En lönekartläggning säkerställer att företaget följer diskrimineringslagen vilket innebär att det inte finns några osakliga skillnader i lön och förmåner mellan kvinnor och män på arbetsplatsen.

Kartläggningen skall göras årligen och om företaget har fler än 10 anställda skall den även dokumenteras.

Vi hjälper dig med råd och verktyg för en smidigare process!

Hur går det till i praktiken?

Du kommer att ha ett möte med en av våra specialister för att gå genom er nuvarande process. NORIAN presententerar process och verktygen för en smidig och kvalitativ lönekartläggningsprocess.

Du godkänner och därefter erhåller du materialet digitalt från NORIAN.

Kontakta oss

PRIS: 355KR/STYCK

Pensions admin

Många företag erbjuder tjänstepension till sina anställda och för dig som arbetsgivare kan det vara tidskrävande att hantera detta.

Vi på NORIAN hjälper dig att registrera nyanställda, förändringar och avslut!

Hur går det till i praktiken?

  • Du ger NORIAN behörighet till den pensionsleverantör som ni har avtal med.
  • Du informerar NORIAN vid nyanställningar, förändringar och avslut.
  • NORIAN rapporterar direkt till pensionleverantören.
  • NORIAN kan även hjälpa till att granska leverantörsfakturan från pensionsleverantören innan du godkänner.
Kontakta oss

PRIS: 850KR/POLICY

Policy dokument

Tjänstebil/ Mobiltelefon/ Datoranvänding/ Förmån/ Pension/ Friskvård/ Alkohol och Droger

Tydliga och dokumenterade företagspolicys fungerar som styrinstrument för medarbetarna och kompletterar personalhandboken. Vi hjälper dig sätta upp policys för att klargöra vilka rutiner som gäller på ditt företag!

Första steget blir att du har ett möte med en av våra lönespecialister för att gå genom vilka policys som du önskar få hjälp med.

Du mottar ett förslag från NORIAN.Du godkänner och därefter erhåller du policyn digitalt från NORIAN.

Kontakta oss

Hur byter jag till NORIAN?

Ordna accessbehörighet till bankkonto

Ordna accessbehörighet till Skatteverket. Vi hjälper dig att fylla i blanketten och det enda du behöver göra är att signera blanketten.

Tillgång till befintlig bokföring för innevarande år.

Senaste årsredovisningen och inkomstdeklarationen

Kopia på kundavtal

Kopia på leverantörsavtal

Om du redan idag har en redovisningsbyrå behöver du kontakta dem och informera om att vi på NORIAN har rätt att ha en direkt kommunikation med dem så du slipper prata om bokförings- och lönefrågor. Vi tar hand om det!

Smart, Smooth & Safe

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

Pic-text-kontakt@2x