Rexcell - Kundreferens


NORIAN KUNDREFERENS

Att outsourca till NORIAN kändes som ett enkelt val

När Rexcell, i oktober 2019, kontaktades av NORIAN var de redan i gång med tankarna kring hur lönehantering skulle ske i framtiden, detta då deras löneadministratör planerade att snart gå i pension. Så snart beslutet om att outsourca lönehanteringen var taget, var det ett enkelt val att anlita NORIAN som partner.

Rexcell är ett anrikt företag på en liten ort i norra Dalsland och det fanns en oro i organisationen för vad som skulle hända när deras löneadministratören skulle gå i pension, det var ju hon som kände alla och kunde allt om de anställdas löner. Så snart beslutet att outsourca var taget påbörjades därför det interna arbetet med att få en förståelse för nuvarande rutiner. Syftet var också att utifrån denna kunskap skapa den process som man, inom företaget, önskade följa i framtiden.

Att välja NORIAN som partner var i detta skede ett enkelt val då man sedan tidigare fått en god bild av NORIAN, deras tjänster och dess sätt att arbeta. Ett val vi inte ångrat då NORIAN hela tiden motsvarat och levt upp till de förväntningar som funnits, berättar Marcus, HR-ansvarig på Rexcell.

Digital kunskapsöverföringen eller fysiska möten?

Samtalen om överlämning till NORIAN påbörjades under våren 2020 och det planerades för fysiska kunskapsöverförings möten på plats hos Rexcell. Covid-19 pandemins utveckling medförde dock att vi fick tänka om och planera för en 100 % digital överlämning.

- Under implementeringsresan har jag uppskattat den lyhördhet och följsamhet som NORIAN har uppvisat, faktorer som har gjort att överlämningen av kunskap har skett på ett mycket bra sätt. Sättet överlämningen skedde på gjorde att vi kände oss trygga i att kunskapen fördes över till NORIAN, säger Marcus. Att implementeringen skedde digitalt har vi på Rexcell sett som positivt då det dels skapade en distans mellan parterna men samtidigt ett djup genom regelbundna möten där kunskapsöverföring varvades med avstämningsmöten.

- Styrkan under implementering har varit den öppna och nära dialogen mellan partnerna. Implementationen har flutit på och vi har hela tiden tittat på vad som kan göras bättre och mer effektivt, berättar Marcus. Marcus uppskattar att det är en konstant dialog, även efter implementeringen, om hur process och system kan förbättras ytterligare.

Vad tar ni med er med er från outsourcing resa så här långt?

Att outsourca lönehanteringen har gett oss på Rexcell en bättre förståelse för hela löneprocessen. Inför implementeringen har vårt fokus varit att samla in information och dokumentera den interna processen samt att sätta riktlinjer för framtida hantering. Utgångspunkt i arbetet har varit ”vad behöver NORIAN och vad behöver vi internt för att lyckas?”.

Marcus berättar vidare att han känner en stolthet över det arbete och den resa de gjort internt för att skapa tydliga regler och rutiner samt implementering av en lönehandbok för personalen. Att det ”är helt tyst” från personalen ser han som ett gott tecken på en lyckad resa! NORIAN är lyhörda och har hela tiden utgått ifrån oss som kund för att se vad de behöver agera på.

Hur går era tankar om framtiden?

Att med nya ögon se över vår löneprocess har varit nyttigt för oss och vårt förbättringsarbete samt att vi har fått stöd från NORIAN med sin erfarenhet.

Den interna resa vi gjort har inneburit att våra anställda har fått nya rutiner att förhålla sig till, cheferna tydligare riktlinjer samt att vi, med NORIANs process och systemkompetens, tillsammans jobbar vidare med att minimera manuella rutiner och för att kunna nyttja systemets funktionaliteter fullt ut. Vi på Rexcell ser NORIAN som partner för framtida samarbete och kommer att fortsätta det redan påbörjade arbetet med att få systemet att utnyttjas till fullo.

”Samarbete och öppen dialog är nyckeln. Vi är mycket nöjda!”, säger Marcus, HR ansvarig på Rexcell.

Hur ser ni på partnerskapet?

För oss på Rexcell är NORIAN en pragmatisk och förstående partner. Lugn, stabil och saklig. Trygghet i kommunikationen från både kontraktsansvarig till administratörer. Vi är otroligt nöjda med vårt val av partner, säger Marcus.

Gällande framtiden och partnerskapet så önskar jag att samarbetet skall fortsätta i samma positiva anda och att vi fortsätter att hjälpa varandra att optimera Rexcells processer. Rätt lön ut med minsta möjligt insatts från alla sidor!

Redo för framtidens ekonomitjänster?

Vi på NORIAN är marknadsledande inom robotisering av ekonomi- och lönetjänster. Det gör att vi kan erbjuda oslagbar kvalitét, pris och kompetens som säkerställer er konkurrensfördel på marknaden.