Aktiebolag
13 June, 2018
Aktiv näringsverksamhet
13 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Aktiekapital

Vad är aktiekapital?

Jag guidar dig igenom svaret

Aktiekapitalet är det kapital som ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning.

Det är ägaren/ägarna som tillför aktiekapital till företaget. Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet.

Registreringsbevis

Av aktiebolagets registreringsbevis framgår vilket aktiekapital som är registrerat i aktiebolag. Registreringsmyndighet är Bolagsverket.

Förändra aktiekapital

Ett bolags aktiekapital kan ökas genom nyemission och fondemission, och minskas genom nedsättning. Ett tillfört aktiekapital behöver inte motsvaras av pengar, utan kan även tillföras i form av någon annan tillgång, exempelvis en maskin eller rättighet. Om den tillförda tillgången inte är pengar kallas det för apportegendom. Värdet ska i sådana fall intygas av både styrelse samt bolagets revisor.

I ett privat aktiebolag är lägsta tillåtna aktiekapital 50 000 kr. I publika aktiebolag måste aktiekapitalet uppgå till minst 500 000 kronor.

Förbrukat aktiekapital

Om eget kapital (tillgångar minus skulder) understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital ska bolaget tvångslikvideras. Styrelsen kan dock vidta åtgärder såsom upprätta en, av revisorerna granskad, kontrollbalansräkning och även ta itu med kapitalbristen. Om likvidationsreglerna inte efterlevs kan ett personligt betalningsansvar inträda för aktiebolagets styrelseledamöter. Aktiebolagets ägare kan också drabbas av ett sådant personligt betalningsansvar om de deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet med vetskap att bolaget är skyldigt att gå i likvidation.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN