Wiki-ordlista från NORIAN

Årsbokslut

Vad är ett Årsbokslut?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett årsbokslut görs när räkenskapsåret avslutas och det innebär att siffror sammanställs för rapportering.

 

Årsbokslut ska upprättas av enskilda näringsidkare och de flesta handelsbolag.

 

Företag som ska upprätta ett årsbokslut ska tillämpa K-regelverket Årsbokslut. Företag som har räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2017 har fortfarande möjlighet att tillämpa BNF:s äldre normgivning.

 

"Det finns inget krav på att företaget måste har en revisor i det fall det inte klassificeras som ett större företag.

 

Uppfyller man minst två av nedan kriterier ska företaget har en kvalificerad revisor:

 

- medeltal fler än 3 anställda

 

- mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

 

- mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning"

 

K1 är för Enskilda näringsidkare, Ideella föreningar och registrerade Trossamfund får upprätta ett förenklat årsbokslut om de har en omsättning på högst 3 miljoner kronor. Är företagets omsättning högre än 3 miljoner kronor ska ett Årsbokslut upprättas utifrån de riktlinjer som finns i bokföringslagen och normgivning från Bokföringsnämnden.

 

K2 är för företag som räknas som mindre och som väljer att inte använda K3. Har man valt K2 kan man inte tillämpa andra råd än de som finns i K2 vägledningen.

K3 är för större företag eller de som frivilligt har valt K3. Dessa företag ska följa regelverket i sin helhet.

 

Ett årsbokslut ska visa hur företaget gått under året och hur den finansiella ställningen är vid räkenskapsårets slut. Att förbereda sig inför ett årsbokslut innebär att man säkerställer med underlag för alla poster som finns med i årsbokslutet. Dessa underlag är bilagor till årsbokslutet. Det innebär även att man ska säkerställa att man har alla intäkter och kostnader för aktuellt räkenskapsår. Saknas något ska det periodiseras.

 

Ett årsbokslut är inte lika omfattande som en årsredovisning och behöver inte samma mängd information. Ett årsbosklut ska innehålla:

 

Balansräkning:

 

Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder ett företag har per balansdagen.

 

Tillgångar:

 

Det finns två typer av tillgångar och det är Anläggningstillgångar samt Omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som beräknas att finnas i företaget under en längre tid. Övriga tillgångar är omsättningstillgångar.

 

"Anläggningstillgångar: Delas upp i Immateriella, Materiella samt Finansiella.

 

En immateriell anläggningstillgång kan var en förvärvad hyresrätt på vilken det också ska ske avskrivningar för.

 

En materiell anläggningstillgång är exempelvis en maskin eller ett kontorsbord på vilka det också ska ske avskrivningar för.

 

En finansiell anläggningstillgång är exempelvis andelar i koncernföretag, andra långfristiga värdepapparsinnhav. En värdering ska ske om eventuellt nedskrivningsbehov finns."

 

"Omsättningstillgångar: Delas upp i varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank.

 

Varulager är tillgångar som ska säljas eller förbrukas i verksamheten. Lagret ska normatl värderas till anskaffningsvärdet och en fysisk inventering ska ske.

 

Kortfristiga fordringar kan vara förskott till leverantör för varor eller tjänster som ännu inte har levererats, kundfordringar samt övriga fordringar exempelvis momsfordran.

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter avser utgifter som tillhör nästa räkenskapsår men där fakturan redan har erhållits exempelvis hyror, försäkringspremier men även intäker som företaget inte har hunnit fakturera.

 

Kortfristiga placeringar innebär att man har placerat pengar på aktier, fonder som inte är tänkta som en stadigvarande placering i sådant fall är de att betrakta om en finansiell anläggningstillgång.

 

Kassa och bank avser de likvida medel som företaget har."

 

Eget kapital och Skulder:

 

Eget kapital: Innbär det kapital som ägaren har satt in i företaget. Det egna kapitalets storlek är beroende på hur det resultatmässigt har gått och på ägarens insättningar respektiv uttag har sett ut.

 

Skulder delas upp i avsättningar, långfristiga- och kortfristiga skulder, leverantörsskulder, övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

 

Avsättningar: Innebär förpliktelser exemepelvis garantiåtaganden som finns per balansdagen. En förpliktelse innebär är de är säkra eller sannolika till sin förekomst men osäkra till belopp.

 

Långfristiga skulder: Innebär skulder som inte har förfallit under det närmast följande räkenskapsåret.

 

Övriga skulder: Innebär skulder som inte tas upp under någon annan rubrik exempelvis personalens källskatter.

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: Innebär kostnader som du kommer att betala för under kommande räkenskapsår men som tillhör detta räkenskapsår. Exempel är varor som har levererats men där fakturan ankommer efter balansdagen, semesterersättning, sociala avgifter och upplupna räntekostnader.

 

Resultaträkning

:

Resultaträkningen visar hur det har gått för företaget under räkenskapsåret. En resultaträkningen kan ha olika uppställningar vilka är kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad. Den vanligast uppställningen är den kostnadsslagsindelade.

 

En resultaträkning består av delarna Rörelseintäkter, Rörelsekostnader, Finansiella poster och Årets resultat

 

Nettoomsättning: Innebär den försäljning som har skett under året och som ingår i den ordinare verksamheten.

 

Övriga rörelseintäkter: Innebär intäkter utanför ordinarie verksamhet som exempelvis licensavgifter och hyror.

 

Rörelsekostnader: Innebär företagets kostnader för varuinköp, personal, externa kostnader och avskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar sker över anläggningens ekonomiska livslängd.

 

Finansiella poster: Innebär bland anant ränteinäkter och räntekostnader

 

Årets resutat: Innebär det resultat som företaget redovisar.

 

Tilläggsupplysningar:

 

Ett årsbokslut ska dessutom innehålla upplysningar om vilka värderingsprinciper som använts vid värdering av tillgångar och skulder men även hur beräkning av värdet skett av anläggningstillgångar. Finns det ställda säkerheter och eventualförpliktelser ska de tas upp.

Underskrift:

 

Årsbokslutet ska skrivas under av den enskilde näringsidkaren eller av delägaren om det är ett handelsbolag.

Dela gärna och sprid kunskapen!

 

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x