Wiki-ordlista från NORIAN

Årsredovisningslagen

Vad är en årsredovisningslagen?

Jag guidar dig igenom svaret

Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554), är en ramlagstiftning som bestämmer hur man upprättar och offentliggör en årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.


"ÅRL ska följas av bolagen som enligt 6 kap. 1 § BFL ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning. Kreditinstitut och värdepappersbolag ska i stället tillämpa ÅRKL och

försäkringsföretag ska tillämpa ÅRFL."

Årsredovisningslagen innehåller 10 kapitel som behandlar olika ämnen som utgörs av flera underkategorier och paragrafer.

Kap 1: Inledande bestämmelser: Beskriver vilka företagsformer som omfattas av lagen. Se Årsredovisning

Kap 2: Allmänna bestämmelser om årsredovisning. Här presenteras vad en årsredovisning ska innehålla. Se Årsredovisning

Kap 3: Balans- och resultaträkning. Enligt ÅRL ska balansräkningen visa företagets tillgångar och skulder och resultaträkningen ska visa ett företags intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Kap 4: Värderingsregler. Här presenteras bland annat vad som räknas som anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt hur avräkning och värdering av dessa går till. Kapitlet tar även upp varulagervärdering och dess principer, värdering av aktier och finansiella instrument.

Kap 5: Tilläggsupplysningar. Här beskrivs de upplysningar som ska ges som ligger utanför de som tidigare har angetts.

Kap 6: Förvaltningsberättelse. Enligt ÅRL ska en förvaltningsberättelse, alltså förhållanden som inte kan återges i balansräkningen, resultaträkningen eller i noterna men som ändå är viktiga för att kunna bedöma ett företags ställning, verksamhet och resultat finnas med. Dessutom ska verksamhetens förväntade utveckling och händelser som anses var väsentliga för företaget presenteras.

Kap 7: Koncernredovisning Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår som huvudregel upprätta koncernredovisning enligt ÅRL. Angående vad som menas med koncern, koncernföretag, moderföretag och dotterföretag, koncern. Reglerna kring koncernredovisning finns i 7 kap. 1-33 §§ ÅRL och i K3 kapitel 9 Koncernredovisning. En koncernredovisning ska enligt 7 kap. 4 § ÅRL innehålla koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys.

Kap 8: Offentliggörande: Årsredovisningen ska enligt lagen granskas av revisorer men tidpunkt för överlämnade av årsredovisningen varierar beroende på vilket typ av företag det är. Det kan skilja sig på mellan sex veckor och fyra månader efter bolagsstämman. Om en årsredovisning ska publiceras till offentligheten men måste den redovisas i sin ursprungliga form.

Kap 9: Delårsrapport: En delårsrapport ska redovisas av kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag som är skyldiga att upprätta en koncernredovisning med räkenskapsår som är längre än 10 månader. Misnt en delårsrapport ska upprättas mellan räkenskapsårets början och delårsrapportens slut och får då inte omfatta mindre än sex månaden eller mer än två tredjedelar av ett räkenskapsår.

Kap 10: Överklagande: Om beslut som gjorts av registreringsmyndigheten enligt denna lag inte anses godtagbar kan det överklagas i en allmän förvaltningsdomstol.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x