Wiki-ordlista från NORIAN

Avkastning

Vad är avkastning?

Jag guidar dig igenom svaret

Avkastning är en benämning (nyckeltal) som används för att bland annat mäta ett företags lönsamhet. Det finns flertalet olika sätt att mäta avkastning varav några specificeras nedan.


Vilken typ av nyckeltal som är intressant är beroende på vad som efterfrågas och talen uttrycks i procent.


Avkastning på investeringar:


Vid investeringsbehov används mätetalet avkastning på investering som ger en riktlinje inför investeringsbeslut. Används bland annat vid aktie-, obligation- eller fastighetsköp. För att räkna fram nyckeltalet används: Nettovinst ÷ Kostnad för investeringen.


Avkastning på investerat kapital:


"För att följa upp företagets förmåga att generera kapital på investeringen beräknar man företagets avkastning på kapitalet mot dess kapitalkostnad. Detta nyckeltal ger företaget en bild över om det investerade kapitalet används effektivt och används exempelvis för investeringar i andra företag, byggnader eller maskiner.


För att räkna fram nyckeltalet används: Rörelseresultat efter skatt ÷ Investerat kapital


Avkastning på kapital:


För att räkna ut hur lönsamt ett företag är för sina aktieägare beräknar man hur stor avkastningen på det egna kapital är mot vad ägarna har satt in i verksamheten. Detta nyckeltal är en hjälp för investerare att se om det finns ett värde att investera i företaget. Nycketalet används även för att jämföra lönsamheten mellan företag inom samma bransch. Det finns flera varianter för att beräkna avkastning på eget kapital. De vanligaste är; avkastning på totalt kapital, sysselsatt kapitak samt operativt kapital: För att räkna fram nyckeltalet används: Resultat ÷ Eget kapital


Avkastning på totalt kapital:


För att bedöma om ett företags verksamhet ger en förväntad förräntning på företagets resurser använder man nyckeltalet avkastning på totalt kapital. Detta nyckeltal mäter avkastningen på de totala tillgångarna exklusive finansiella kostnader varmed det visar verksamhetens effektivitet utan hänsyn till hur kapitalet är finansierat. Nyckeltalet används med fördel för att få ett mer jämförligt tal mot andra företag som har har hög belåning. För att räkna ut nyckeltalet används: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital (balansomslutningen)


Avkastning på sysselsatt kapital:


För att räkna ut hur väl företaget har förräntat det sammanlagda kapitalet används nyckeltalet avkastningen på sysselsatt kapital. Det sammanlaga kapitalet avser det kapital som ägarna samt långivarna ställt till företagets förfogande. Detta nyckeltal visar företagets avkastning oberoende av finansieringsvalet. Det sysselsatta kapitalet utgörs av de totala tillgångarna i balansräkningen (balansomslutningen) minus icke räntebärande skulder.


För att räkna ut nyckeltalet används: (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital För att räkna fram sysselsatt kapital: Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder.


Avkastning på operativt avtal:


För att räkna fram lönsamhetsjämförelser inom koncernen (mellan avdelningar eller divisioner) används nyckeltalet avkastning på operativt kapital då detta nyckeltal exkluderar finansiella tillgångar. Nyckeltalet visar därmed företagets avkastning oberoende av finansiella tillgångar och finansieringsval. För att räkna fram nyckeltalet används: Rörelseresultat ÷ Genomsnittligt operativt kapital För att räkna ut operativt kapital: Tillgångar minus icke räntebärande skulder minus finansiella tillgångar


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x