Wiki-ordlista från NORIAN

Avskrivning

Vad betyder avskrivning?

Jag guidar dig igenom svaret

Avskrivning är ett begrepp som företaget använder för att periodisera en anläggningstillgång över flera verksamhetsår. Antal år som avskrivningen skall delas upp på beror på den ekonomiska livslängden.


Hur redovisas en avskrivning?


Anläggningarna redovisas i en sidoredovisning i ett ERP system och liknas vid en reskontra. När den införskaffade tillgången registreras väljs även avskrivningsmetod och livslängd. Det vanligaste är att använda sig av avskrivning enligt plan som utgår från tillgångens anskaffningsvärde och avskrivs linjärt under hela dess ekonomiska livslängd.I bokföringen hanteras avskrivningar som en kostnad eftersom den motsvarar värdet av förbrukade resurser. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen och tillgångarna i balansräkningen. Om värdet på en anläggingstillgång har ökat respektive minskat i värde vid bokslutsdagen kan den justeras, dock måste förändringen vara väsentlig och bestående.


Realisationsvinst


För varje årlig avskrivning minskar tillgången i värde för att till slut bli helt avskriven och få ett bokfört värde på 0 SEK. Trots att tillgången i bokföringen är värderad till noll behöver det inte innebära att tillgången inte har något värde. En avskriven maskin med ett värde på 0 SEK kan säljas och vid en sådan försäljning gör företaget en realisationsvinst.


Realisationsförlust


När en tillgång säljs innan den blivit avskriven till ett nollvärde och om försäljningsvärdet är lägre än det kvarvarande bokförda väret har företaget gjort en realisationsförlust


Ekonomisk livslängd


Ekonomisk livslängd är ett begrepp som finns i bokföringen. Det är skapat av Skatteverket för att företagen ska ha möjlighet att göra skattemässiga avdrag för sina investeringar.


Den faktiska livslängden för en investering kan vara längre än den ekonomiska. Exempel vid införskaffande av en dator där den ekonomiska livslängden är 3 år men själva datorn kan hålla längre än 3 år.


Vanliga ekonomiska livslängder:


Kontorsinvetarier 5 år


Datorer 3 år.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x