Wiki-ordlista från NORIAN

Balansräkning.

Vad är en balansräkning?

Jag guidar dig igenom svaret

Balansräkningen är en rapport som visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt.


Balanssräkningens uppdelning


Balansräkningen delas upp i två kolumner, tillgångar på vänster sida och skulder samt eget kapital på höger sida. Tillgångssidan kallas även för aktivsidan och skuldsidan för passivsidan. Balansräkningen skiljer sig från balansrapporten då balansräkningen även inkluderar periodiseringar och bokslutsjusteringar varpå den ger en mer rättvis bild av den finansiella ställningen.


Summan av respektive sida kallas för balansomslutning (omslutning).


Balansräkningens debetsida, dvs den vänstra sidan, visar företagets tillgångar. Dessa tillgångar består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som stadigvarande avses användas eller innehas i företaget. Omsättningstillgångar är de tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.


Balansräkningens kreditsida, dvs den högra sidan, består av företagets eget kapital och skulder. Där ingår även obeskattade reserver och avsättningar. Eget kapital är det kapital som ägarna har investerat i företaget och kallas riskbärande kapital. Skulderna delas upp mellan kortfristiga- och långfristiga skulder. Kortfristiga skulder skall betalas inom ett år och de långfristiga skulder förfaller till betalning efter mer än ett år.


Bokslutets resultat från resultaträkningen återfinns under eget kapital i balansräkningen.


Balansräkningen upprättas i samband med en årsredovisning på balansdagen den 31:a december om företaget inte har ett brutet räkenskapsår. Förutom balansräkningen upprättas även resultaträkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x