Balansomslutning
13 June, 2018
Balansräkning
13 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Balansrapport.

Vad är balansrapport?

Jag guidar dig igenom svaret

Balansrapporten är en förenklad variant av en balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt.

Balansrapporten saknar periodiseringar och andra bokslutsjusteringar och ger därför inte alltid samma rättvisa bild av företgaets finansiella ställning såsom en balansräkning. Balansrapporten används oftast som ett internt arbetsdokument.

Balansrapportens uppdelning

Balansrapporten delas upp i två kolumner, tillgångar på vänster sida och skulder samt eget kapital på höger sida. Tillgångssidan kallas även för aktivsidan och skuldsidan för passivsidan.

Summan av respektive sida kallas för balansomslutning (omslutning).

Balansrapportens debetsida, dvs den vänstra sidan, visar företagets tillgångar. Dessa tillgångar består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som stadigvarande avses användas eller innehas i företaget. Omsättningstillgångar är de tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Balansrapportens kreditsida, dvs den högra sidan, består av företagets eget kapital och skulder. Där ingår även obeskattade reserver och avsättningar. Eget kapital är det kapital som ägarna har investerat i företaget och kallas riskbärande kapital. Skulderna delas upp mellan kortfristiga- och långfristiga skulder. Kortfristiga skulder skall betalas inom ett år och de långfristiga skulder förfaller till betalning efter mer än ett år.

Bokslutets resultat från resultaträkningen återfinns under eget kapital i balansrapporten.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN