Wiki-ordlista från NORIAN

Baskontoplan.

Vad är baskontoplan?

Jag guidar dig igenom svaret

BAS-kontoplanerna är ett slags standardiserade kontoplaner som består av konton och kontoindelningar anpassade till gällande lagar och regler.


4 huvudprinciper

 • BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper enligt följande:

 • För affärsredovisning - Registrering av företagets affärshändelser.
 • För dubbel bokföring - Samtliga affärshändelser registreras med lika stora belopp i debet och kredit.
 • Anpassad till Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL).
 • Resultatkontona är indelade efter inkomst- och utgiftsslag.


Kontoklass


En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad karaktär grupperas tillsammans. Detta undelättar företagets redovisning då samma typ av transkationer bokas inom samma kontogrupp.


Baskontoplanen har 8 olika kontoklasser:

 • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
 • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
 • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
 • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
 • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
 • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
 • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)


Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen.


kontoklass 1 (tillgångar): används för att boka inventarier, lager, kundfordringar med mera. kontoklass 2 (eget kapital och skulder): används för att boka aktiekapital, banklån och leverantörsskulder med mera.


Kontoklass 3 till och med 8 . Dessa bygger även upp resultaträkningen.

 • kontoklass 3 (intäkter): används för att boka all försäljning.
 • kontoklass 4: används för att boka kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med tjänste-/varuinköp. kontoklass 5 och 6: används
 • för att boka övriga externa kostnader, så som hyra, el och telefoni.
 • kontoklass 7: används för att boka kostnader gällande avskrivningar och personal.
 • kontoklass 8: används för att boka intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat.
 • Vissa företag använder sig även att kontoklass 9 för intern redovisning.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x