Wiki-ordlista från NORIAN

Baskontoplan.

Vad är baskontoplan?

Jag guidar dig igenom svaret

BAS-kontoplanerna är ett slags standardiserade kontoplaner som består av konton och kontoindelningar anpassade till gällande lagar och regler.


4 huvudprinciper

 • BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper enligt följande:

 • För affärsredovisning - Registrering av företagets affärshändelser.
 • För dubbel bokföring - Samtliga affärshändelser registreras med lika stora belopp i debet och kredit.
 • Anpassad till Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL).
 • Resultatkontona är indelade efter inkomst- och utgiftsslag.


Kontoklass


En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad karaktär grupperas tillsammans. Detta undelättar företagets redovisning då samma typ av transkationer bokas inom samma kontogrupp.


Baskontoplanen har 8 olika kontoklasser:

 • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
 • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
 • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
 • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
 • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
 • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
 • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)


Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen.


kontoklass 1 (tillgångar): används för att boka inventarier, lager, kundfordringar med mera. kontoklass 2 (eget kapital och skulder): används för att boka aktiekapital, banklån och leverantörsskulder med mera.


Kontoklass 3 till och med 8 . Dessa bygger även upp resultaträkningen.

 • kontoklass 3 (intäkter): används för att boka all försäljning.
 • kontoklass 4: används för att boka kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med tjänste-/varuinköp. kontoklass 5 och 6: används
 • för att boka övriga externa kostnader, så som hyra, el och telefoni.
 • kontoklass 7: används för att boka kostnader gällande avskrivningar och personal.
 • kontoklass 8: används för att boka intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat.
 • Vissa företag använder sig även att kontoklass 9 för intern redovisning.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x