Wiki-ordlista från NORIAN

Bokföring.

Vad är bokföring?

Jag guidar dig igenom svaret

Bokföring är ett övergripande begrepp och innebär att, på ett ordnat sätt, registrera affärstransaktioner och därmed redovisa de ekonomiska händelserna.


Att bokföra betyder att man sammanställer, värderar och rapporterar affärshändelser. Affärshändelserna skall vara dokumenterade som verifikationer. Hur bokföringen skall ske är bestämt i bokföringslagen (1999:1078).


Affärshändelse är en ekonomisk transaktion med en motpart som går att registrera och den påverkar ett företags resultat och/eller situation. En affärshändelse kan till exempel vara en försäljning, en betalning eller upptagandet av ett lån.


Historia


Behovet av att kunna följa affärstransaktioner har funnits sedan många år och under sen medeltid började italienska handelsmän använda sig av arabiska siffror istället för romerska då det underlättade deras vardag i att följa affärstransaktionerna. Under samma tidsepok utvecklade italienarna även metoden dubbel bokföring vilket innebär att varje transaktion bokförs på minst två olika konton - ett tillgångskonto och ett intäktskonto eller ett skuldkonto och ett kostnadskonto. Syftet med dubbel bokföring var att hålla bättre ordning på verksamheten och skriva ner varje affärstransaktion och därmed få kontroll över siffrorna.


Vem är bokföringssskyldig?


Enligt bokföringslagen är det en lagstadgat skyldighet att bokföra. Alla juridiska personer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar samt fysiska personer som bedriver enskild firma är bokföringsskyldiga.


I bokföringslagen 5 kap. 1 § 1 st. är bokföringsskyldigheten definierad som följande: "Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat."


Hur bokförs affärstransaktionerna?


Alla företag är skyldiga att bokföra sina affärshändelser och det skall utföras på ett standardiserat sätt och helst i datumordning. Det finns två bokföringsmetoder, det är faktureringsmetoden och kontantmetoden. Kontantmetoden kallas även för bokslutsmetoden och den är den enklare metoden. Den får endast användas av mindre företag och föreningar. Själva metoden innebär att bokföring av inkomster och utgifter bokförs när in- och utbetalning sker. Fakturametoden är den metod som är obligatorisk för företag som har en omsättning på minst tre miljoner SEK. Själva metoden innebär att bokföring av exempelvis tillgång och inkomst sker när kundfakturan skapas och inte när betalningen inkommer.

Varje affärshändelse måste kunna bevisas genom ett underlag, en så kallad verifikation. Alla verifikationer skall numreras och måste sparas i minst 7 år. Affärshändelser skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Både rundboken och huvudboken innehåller samma information men med olika struktur. Bokföringen skall skötas löpande och dubbel bokföring bör tillämpas.


God redovisningssed


Förtom att följa bokföringslagen så skall all bokföring ske enligt god redovisningssed. God redovisningssed innebär att vedertagen praxis skall följas. Bokföringsnämnden (BFN) har det övergripande ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed.


Företagets valda externa revisorer säkerställer, vid räkenskapsårets slut, även att företagets bokföring har skett enligt god redovisningssed. Om god redovisningssed inte har följts kan det leda till att företaget får böta.


Bokslut


Vid räkenskapsårets slut skall företaget göra ett bokslut vilket innebär att bokföringen sammanställs i ett årsbokslut. Alla affärshändelser sammanställs i en resultaträkning och en balansräkning. I resultaträkningen visar alla företagets intäkter och kostnader under året och dess resultat. Balansräkningen visar företagets tillgångar och skulder vid tidpunkten för stänging av året.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x