Inrikes Traktamente
2 January, 2019
Faktura
2 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Ej avdragsgill kostnad

Vad innebär ej avdragsgill kostnad?

Jag guidar dig igenom svaret

Kostnader i ett företag är som regel avdragsgilla och inget som företaget behöver skatta för, men det finns även kostnader som företaget inte tillåts göra skatteavdrag för och dessa kallas för ej avdragsgilla (ENG: Non-deductible cost) .


Eftersom ej avdragsgilla kostnader påverkar årets resultat avviker bolagsskatten från nominell skatt på 22 % vilket innebär att räknar man med 22% på resultat före skatt ger den en annan skattekostnad en den slutligt beräknade och bokförda.


Vad är det som bestämmer om en kostnad är avdragsgill eller inte?


Det som styr vad som är avdragsgillt framgår av 16 kap. IL (Inkomstskattelag). Huvudregeln i 16 kap. 1 § är att "utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad"


Exempel på ej avdragsgilla kostnader:


 • Bolagsbildningskostnader
 • Befarade kundförluster
 • Ej avdragsgill representation (intern/extern)
 • Medlems- och föreningsavgifter
 • Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen
 • Böter
 • Kapitalförsäkringar
 • Sjukförsäkringsavgift
 • Underskottsränta på skattekontot
 • Försenings- och liknande restavgifter
 • Nedskrivning av kortfristiga placeringar
 • Avskrivning på förbättringskostnad (mer än den skattemässigt tillåtna)
 • Nedskrivning av aktier i dotterbolag
 • Årets skattekostnad."


Avdragsrätt för moms:


ML (Momslagen) för ingående moms 8 kap. följer inte avdragsrätten för kostnader i IL (Inkomstskattelagen) 16 kap vilket innebär att i vissa fall får ett företag med momspliktig verksamhet avdrag för ingående moms även för kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN