Extern redovisning
4 July, 2018
F-skatt
4 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Extraordinär kostnad.

Vad är extraordinär kostnad?

Jag guidar dig igenom svaret

Dessa kostnader är sådana som är av engångskaraktär och som inte hör till företagets ordinarie verksamhet


Vilka är kriterierna för en extraordinär kostnad?


För att en kostnad ska räknas som extraordinär ska den klart sakna samband med företagets ordinarie verksamhet och händelsen kan inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Beloppet ska också vara av väsentlig karaktär.

Det är endast i sällsynta undantagsfall som en händelse kan ge upphov till en extraordinär kostnad. Som exempel kan vara kostnader som uppkommit pga en naturkatastrof eller konfiskation av utländska dotterbolag.


Hur redovisas extraordinära kostnader?


Extraordinära kostnader (och intäkter) redovisas på separat rad i resultaträkningen och specifikation ska lämnas i not i årsredovisningen.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN