Wiki-ordlista från NORIAN

Förenklat årsbokslut

Vad är förenklat årsbokslut?

Jag guidar dig igenom svaret

Kategori 1 (K1) är förenklade redovisningsregler för de allra minsta företagen.


De innebär att enskilda näringsidkare, handelsbolag med fysiska delägare, ideella föreningar och registrerade trossamfund som inte skall avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning och som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor per år får avsluta sina räkenskaper med ett förenklat årsbokslut.


Vad skall det innehålla?


I 6 kap. 6 § Bokföringslagen anges vad ett förenklat årsbokslut skall innehålla.


" Den skall bestå av resultaträkning och en balansräkning och skall upprättas enligt god redovisningssed samt i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. I fråga om undertecknande av årsbokslutet gäller 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) i tillämpliga delar. Lag (2010:1514). Beloppen i årsbokslutet skall anges i svenska kronor. "


En årsredovisning tillskillnad från förenklat årsbokslut skall förutom resultaträkning och balansräkning även innehålla förvaltningsberättelse, noter och underskrifter.


När de förenklade redovisningsreglerna infördes för näringsidkare beslutades även om ett antal förenklingsregler i inkomstskattelagen. Bland annat behöver inte näringsidkare göra skattemässiga justeringar av resultatet i sin inkomstdeklaration. Detta innebär att skattereglerna överensstämmer med redovisningsreglerna för näringsidkare.


För föreningar med skattepliktig verksamhet gjordes inte samma förenklingar i inkomstskattelagen. Skattemässiga resultatet och bokföringsmässiga resultat skiljer sig från varandra eftersom föreningarna måste göra skattemässiga justeringarna i inkomstdeklarationen.


Förenklingsreglerna för bokföringen innebär bl.a. att alla intäkter och kostnader inte behöver periodiseras och att vissa utgifter inte får tas upp som en tillgång i balansräkningen. Periodisering av intäkter och kostnader behöver inte göras för belopp mindre än 5 000 kronor. Detta gäller även för lager och om det totala värdet av lagret är mindre än 5000 kronor skall lagret redovisas som kostnad. Internt upparbetade immateriella tillgångar får inte bokföras som en tillgång och utgifter för dessa skall bokföras i resultaträkningen som kostnader när de uppstår.


För mer information: Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x