Wiki-ordlista från NORIAN

Företagsrekonstruktion.

Vad är Företagsrekonstruktion?

Jag guidar dig igenom svaret

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har goda marknadsutsikter men som har hamnat i ekonomiska trångmål. Det handlar om att hitta lösningar för att rädda den juridiska personen från konkurs och för hur verksamheten kan bedrivas vidare.

Hur går en företagsrekonstruktion till?

Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. Rekonstruktion beviljas normalt för en period om tre månader och kan därefter förlängas med upp till tre månader åt gången men aldrig till mer än tolv månader.

Rekonstruktionen sker antingen enligt "Lagen om företagsrekonstruktion" eller genom "underhandsrekonstruktion". Rekonstruktionen måste ske efter i lagen angivna steg och under rekonstruktionen är gäldenärsföretaget skyddat mot så kallade säraktioner, som exempelvis utmätning eller konkurs från enskilda fordringsägare. Företagets resultat- och balansräkning samt marknadsförutsättningar och övriga omvärldsfaktorer analyseras och utvärderas noggrant. En rekonstruktionsplan upprättas efter diskussioner med ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter med flera. Planen visar hur företagets finansiella problem ser ut och presenterar en lösning.

Företagsrekonstruktion i sak

Rekonstruktion i sak betyder att åtgärder vidtas för att förändra gäldenärsföretagets produktionsapparat i syfte att förbättra lönsamheten och säkerställa en långsiktigt sund ekonomi. Det kan exempelvis handla om förändringar i företagets produktsortiment, byte av verksamhetslokaler eller förändringar av antalet anställda.

Finansiell rekonstruktion

När en ekonomisk kris väl är ett faktum räcker det oftast inte med enbart en rekonstruktion i sak. Det behövs en finansiell rekonstruktion för att tillfälligt lösa de ekonomiska problemen. Vid finansiella rekonstruktioner brukar ofta ett ackord ingå som ett väsentligt delmoment. Normalt sett ingår ett offentligt ackord eller ett frivilligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar. I vissa fall kan det räcka med ett betalningsanstånd där fordringsägarna får fullt betalt, men går med på att vänta på betalningen under en längre eller kortare tid. Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning inte ske. Undantaget från förbudet är utmätning för en fordran avseende underhållsbidrag eller om borgenären som säkerhet för sin fordran har panträtt eller så kallad retentionsrätt.

Lönegaranti under företagsrekonstruktion

Statlig lönegaranti utgår enligt lönegarantilagen även vid företagsrekonstruktion. Lönegarantin ger företag på obestånd bättre möjligheter att undvika konkurs genom rekonstruktion i ett tidigare skede. Företaget under företagsrekonstruktion kan nyttja lönegarantin under en månads drift. Finns innestående löneskulder vid beslut om företagsrekonstruktion, omfattas även dessa av lönegarantin. Beslut om lönegaranti fattas av rekonstruktören. Detta skall dock återbetalas. En tillkommande kostnad för företaget är räntan på beloppet. Om företaget senare skulle försättas i konkurs, beviljas lönegaranti även i konkursen.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x