Wiki-ordlista från NORIAN

Goodwill

Vad är Goodwill?

Jag guidar dig igenom svaret

Goodwill klassificeras, tillsammans med patent och hyresrätt, som immateriella anläggningstillgångar.


"Goodwill kan vara rykte, anseende, varumärke och kundkrets.

Det kan enklast förklaras med att om ett företag har gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar."


Då goodwill är en post som är svår att bestämma ett värde på måste företaget årligen bedöma om det föreligger ett nedskrivningsbehov för posten.


Positiv och negativ goodwill


"Positiv goodwill uppkommer i samband med förvärv av enhet när köpeskillingen är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar.

Negativ goodwill uppkommer om anskaffningsvärdet av en enhet är lägre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. "


Enligt 4 kap. 4 § ÅRL (Årsredovisningslagen)skall förvärvad goodwill skrivas av över nyttjandeperioden. I det fall nyttjandeperioden inte med rimlighet kan fastställas skall nyttjandeperioden enligt samma paragraf anses vara 5 år.


Internt upparbetad goodwill får inte tas upp som en tillgång i ett företag.


Årsredovisning:


"I årsredovisningen skall det framgå upplysning om vilken avskrivningsperiod som nyttjas samt skälen för denna. Även not som specificerar årets förändring skall finnas med."


Beskattning:

Goodwill är inte i sig momspliktig men blir det i samband med en överlåtelse (enligt 3 kap. 25§ ML)

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x