Wiki-ordlista från NORIAN

Immateriell tillgång

Vad är en immateriell tillgång?

Jag guidar dig igenom svaret

En immateriell tillgång (ENG: Intangible asset) är en tillgång som har ett bestående värde för företaget utan att vara synligt märkbar och den kan vara upparbetad av företaget eller inköpt.


En immateriell tillgång är inte fysisk utan utgörs av andra värden som till exempel patent, licensrättighet, hyresrätt, koncessioner och goodwill. Vid köp av rättighet övertas dispositonsrätten snarare än äganderätten.


Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapital eller motsvarande eller för ett företagets förvaltning får inte tas upp som tillgång.


Egenupparbetad immateriell tillgång:


"Kallas även för aktiverat arbetete för egen räkning eller aktiverade utvecklingsutgifter. Enligt 4 kap. 2 § 2 st ÅRL skall aktiebolag samt ekonomiska föreningar även bokföra samma belopp som en bunden fond, fond för utvecklingsutgifter, vilka omförs från fritt eget kapital. Övriga företagsformer har inte detta krav på sig."

En egenupparbetad immateriell tillgång är unik och ny som exempelvis en ny app med funktioner som inte funnits tidigare eller en ny medicin. Vid förvärv av en immateriell tillgång som är en del av den nya unika egenupparbetade tillgången skall det bokförda värdet ökas med detta värde. Även utgifter för personal och inhyrda konsulter skall ingå i värdet vid värdering av en egenupparbetad tillgång.


Bokföringsmässigt:


"Hur en immateriell tillgång skall hanteras bokföringsmässigt är beroende på vilken K-regler som används. Det kan vara så att den skall kostnadsföras och inte tas upp som anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet för immateriella anläggningstillgångar debiteras lämpligt konto i kontogrupp 10."


Avskrivningstid:


Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden bestämms utifrån den tid som företaget har för avsikt att nyttja tillgången. När det gäller goodwill samt egenupparbetade utvecklingsutgifter skall perioden bestämmas till fem år om det inte med rimlig grad av säkerhet kan fastställa en längre avskrivningstid.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x