Wiki-ordlista från NORIAN

Koncern

Vad är en koncern?

Jag guidar dig igenom svaret

En grupp av företag kan genom ägarförhållanden tillsammans bilda en koncern.


Hur bildas en koncern?


En koncernbildning kan ske genom tex. uppköp eller samgående.


Vilka bolag omfattas av begreppet koncern?


Huvudägaren, moderbolaget, har genom direkt eller indirekt ägande ett bestämmande inflytande över alla sina dotterbolag. Enligt Aktiebolagslagen ska moderbolaget vara ett svenskt aktiebolag, medan dotterbolagen kan vara en svensk eller utländsk juridisk person. Detta innebär att t.ex. handelsbolag och ekonomiska föreningar kan vara dotterbolag. Moderbolaget kan äga ett eller flera dotterbolag, som i sin tur också kan äga dotterbolag som ingår i koncernen.

För att vara ett moderbolag måste bolaget uppfylla en rad kriterier;


* Moderbolaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen.


* Moderbolaget äger aktier eller andelar i den juridiska personen och, på grund av avtal med andra delägare i denna, förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar


* Moderbolaget äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan


* Moderbolaget äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av ett avtal med den juridiska personen eller på grund av en föreskrift i dess bolagsordning har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna .


Ett dotterbolag som äger aktier eller andelar i en juridisk person och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen så är även den juridiska personen dotterbolag till moderbolaget.


Varför ska man bilda en koncern?


En koncernbildning kan skapa förutsättningar för att öka konkurrenskraften, tex genom uppköp av konkurrerande företag. En annan anledning att köpa upp eller slå samman bolag kan vara för att skapa kontroll över hela leveranskedjan, tex genom att ta in leverantörer eller kunder i koncernen. Det kan också medföra möjligheter att samordna inköp, investeringar, produktion, marknadsföring och administration.


Hur upprättas en årsredovisning för en koncern?


Alla företag i en koncern upprättar sin egen årsredovisning. I en större koncern där dotterbolagen utgör en väsentlig del samt då bolaget uppfyller villkoren för ett större företag, dvs har under de senaste fyra åren haft en omsättning om mer än 80 miljoner kr eller har fler än 50 anställda, ska även en koncernredovisning skickas till Bolagsverket.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x