Wiki-ordlista från NORIAN

Koncernbidrag

Vad är koncernbidrag?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett bidrag med syfte att utjämna resultaskillnader inom koncernen. Man flyttar skattebördan mellan koncernbolagen.


"Koncernbidrag (ENG: group contribution) är ett bidrag/inkomstöverföring som lämnas mellan helägda koncernbolag (moderbolag samt dotterbolag) med syfte att utjämna resultatskillnader inom koncernen. Varje bolag i en koncern är egna skattesubjekt. Koncernbidrag är att likställa med Vinstutdelning och värderas enligt reglerna för värdeöverföring. Koncernbidrag regleras i 35kap. i Inkomstskattelagen (IL). För koncernen blir den sammantagna skattebelastningen det samma som att verksamhet hade bedrivits av ett enda företag. Koncernbidraget hanteras skattemässigt som en skattepliktig intäkt för mottagaren och en avdragsgill kostnad för givaren."


Vilka företagsformer kan ge koncerbidrag?


  • "svenska aktiebolag
  • svenska ekonomiska föreningar
  • svenska sparbanker
  • svenska ömsesidiga försäkringsföretag
  • svenska stiftelser
  • svenska ideella föreningar som inte omfattas av undantagen från skattskyldighet i 7 kap. IL. "


Av bestämmelsen framgår det att om en ägarförändring sker inom en koncern, och koncernbidrag hade kunnat lämnas med avdragsrätt mellan det givande och det mottagande företaget om de tidigare ägarförhållandena hade bestått under hela deras beskattningsår, så jämställs detta med ägande hela året. Däremot har ett företag ingen avdragsrätt för koncernbidrag när det inträder i en ny koncerntillhörighet under beskattningsåret


Hur bokas koncerbidrag?


Koncernbidraget behöver inte vara en kontant överföring mellan bolagen för att inkomstöverföringen skall räknas som gjord. Det räcker med att den bokas upp som en skuld i ena bolaget och som fordran i det andra. Lämnade koncernbidrag bokas upp som en skuld på ett koncerninternt konto och mottagna koncernbidrag bokas upp på ett motsvarande fordringskonto. I resultatet bokas koncernbidraget som bokslutsdisposition på ett 88-konto.


Skattedeklarationen - avdragsgill


Både givaren och motagaren måste öppet redovisa koncernbidraget i sina inkomstskattedeklarationer för beskattningår som har samma deklationstidpunkt för att den skall vara avdragsgill för givaren.


Ägandeförhållanden


"Koncernbidragsreglerna kan enbart tillämpas på helägd koncern. Vilket innebär att moderföretaget skall äga mer än 90 procent av andelarna i dotterföretaget. Viktigt är även att koncernförhållandet skall ha förelegat under hela beskattningsåret, ett koncernbidrag kan således inte lämnas under det år som dotterbolaget köptes. Sker det en ägarförändring inom en koncern där koncernbidrag hade kunnat lämnas med avdragsrätt, om de tidigare ägarförhållandena hade bestått under hela deras beskattningsår, jämställs detta med ägande hela året. "

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x