Wiki-ordlista från NORIAN

Lagervärde

Vad innebär lagervärde?

Jag guidar dig igenom svaret

Lagervärde innebär det bokförda värdet av lager i en balansräkning.


När skall ett lagervärde sättas?


Enligt Årsredovisningslagen ÅRL (1955:257) "om inventering av varulager för inkomstbeskattning" skall ett varulager inventeras och värderas en gång om året. Detta för att kontrollera om lagret är aktuellt samt för att underlätta vid bokslutet och den möjlighet till periodisering som erbjuds.


Hur värderas lagret?


Lagret värderas oftast enligt lägsta värdets princip (LVP), dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Detta innebär att företaget vid tidpunkt för värderingen måste bestämma anskaffningsvärde och verkligt värde för att kunna avgöra till vilket av beloppen varulagret skall värderas till.


Huvudregeln


Värderas lagret enligt LVP (4 kap. 9 § ÅRL) skall det enligt huvudregeln värderas post för post men om det gäller en och samma varugrupp (ex.vis råvaror) där det är svår att kostnadsmässigt försvara individuell värdering är det tillåtet att värdera den kollektivt.


Skillnader mellan större och mindre företag


Gäller det lagervärdering för inköpta varor i detaljhandeln eller egentillverkade varor som hel- och halvfabrikat är det olika värderingar beroende på om det är ett större eller mindre företag.


FIFU


Först-ut-först-ut principen (FIFU) kan användes i de fall varulagret består av likartade tillgångar och då använder man sig av genomsnittspriser. Sist-in-först ut principen får inte användas (SIFU).


Nedan beskriver kort värdering utifrån K3-regelverket. Mer information om övriga K-regelverk framgår i ÅRL.


Anskaffningsvärde:


"Inköpta varor: Anskaffningsvärdet skall inkludera inköpspris, avgifter för import, tull, transport och andra hanteringskostnader. Avdrag för rabatter, bonus etc skall dras av. Är inköpet i en annan valuta skall den omräknas till valutakursen vid den tidpunkt då transaktionen bokfördes. Inköpta varor i detaljhandel: Anskaffningsvärdet utgår i dessa fall av försäljningspris (exklusive moms) men med beaktande att om det har skett en prisjustering efter inköpet är det senste priset som gäller."


Nettoförsäljningsvärde:


Är det pris som varan kan säljas för uitfrån den normala verksamheten. Utgifter för tillverkning: I anskaffningsvärdet för självproducerade lagerprodukter får man ta med indirekta tillverkningskostnader om det inte uppgår till betydande eller väsentligt belopp. Uppstår en biprodukt av oväsentligt värde vid tillverkningen skall denna biprodukt värderas till nettoförsäljningsvärdet. Detta värde skall dessutom minska huvudproduktens anskaffningsvärde. Schablonmässig metod: Om det är svårt att få fram korrekta uppgifter och om det inte finns kostnadsmässiga skäl att motivera en mer exakt värdering kan företaget få använda sig av schablon. Denna metod får endast användas om; det finns relevanta och tillförlitliga underlag, metoden används konsekvent och om beräkningen ger ungefär samma värdering utifrån aktuella årets faktiska förhållanden.


Råvaror och förnödenheter


De råvaror och förnödenheter som omsätts, men där det totala värdet har en underordnad betydelse för företaget och inter varierar väsentligt, får enligt 4 kap. 12§ ÅRL, tas upp till bestämd mängd och ett fast värde. Exempelvis får lager av djur i jordbruk eller renskötsel tas upp till 85% av den genomsnittliga produktionsutgiften utifrån slag av djur och ålderssammansättning. Viktigt är att det beräknade värdet inte överstiger värderingen enligt LVP.


Löpande bokföring


Förändringar som sker under året kan bokföras löpande genom exempelvis en minskning av faktiskt anskaffningsvärde eller utifrån ett schablon beräknat på försäljningspriset.


Bokslut


Utifrån 4 kap. 9 och 11 §§ ÅRL är det anskaffningsvärdet som är utgångspunkt för värderingen.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x