Kredit
2 August, 2018
Momsregistreringsnummer
8 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Långfristig skuld.

Vad är långfristig skuld?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är långfristig skuld?

En långfristig skuld är en skuld i företags balansräkning som skall betalas på längre tid än 1 år.

Skulderna kallas långfristiga på grund av att de just är längre, dvs skall återbetalas efter ett år. Exempel på långfristiga skulder är banklån och checkräkningskredit.

Vad är en skuld?

Skuld är ett företags tillgångar minus företagets eget kapital.

Företagets skulder syns på höger sidan av en balansräkning och de visar hur företagets tillgångar har finansierats, såsom banklån, leverantörsskulder, skatte- och momsskulder, skulder till personal, skulder till ägare mm.

Förutom dessa skulder består även vänstra sidan av eget kapital, vilket helt enkelt är de engar som ägarna har investerat i bolaget. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas även för företagets substansvärde.

Balansräkning

Tillgångarna kan ses som företagets resurser och skulderna på vilket sätt företaget har skaffat sig dessa resurser.

Långfristiga och kortfristiga skulder

Skulder indelas i långfristiga respektive kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder är skulder som inte skall betalas under det kommande verksamhetsåret, till exempel banklån och checkräkningskredit.

Kortfristiga skulder är skulder som skall betalas under en kortare period såsom skulder till leverantörer, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, semesterersättning, sociala avgifter, momskuld etc.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN