Wiki-ordlista från NORIAN

Obeskattad reserv

Vad innebär obeskattad reserv?

Jag guidar dig igenom svaret

En obeskattad reserv är en frivillig skattemässig bokslutsdisposition som innebär att företag med vinst inte behöver skatta för vinsten.

Den obeskattade reserven är vinst som inte ännu beskattats (latent skatt) av företaget. Avsikten med att nyttja obeskattade reserver i företaget, är att ge företaget en möjlighet att jämna ut sin skattebelastning mellan bra och dåliga år. Det innebär att företag vid bra år kan skjuta på beskattningen för att ta beskattningen senare eller nyttja den mot år då företaget går med förlust.

Eftersom de obeskattade reserverna skall lösas upp i framtiden och återföras till beskattning består de även till viss del av uppskjuten skatt (latent skatteskuld) och till resterande del av eget kapital.

Ett exempel på bokslutsdispositioner:

De vanligaste obeskattade reserverna är periodiseringsfond, överavskrivningar, lagerinkurans (lagerreserv)samt ersättningsfond.

Bokföring:

Obeskattade reserver bokförs i kontogrupp 21 och bokförda förändringar bokförs i kontogrupp 88.

K1:

K1 gäller för enskilda näringsidkare, ideella föreningar samt registrerade trossamfund. Dessa företag skall i bilaga 2 i balansräkningen upplysa om summan av alla eventuella periodiserings-, expansions-, ersättningsfonder, skogskonto, insatsemissioner, upphovsmanna konto samt avbetalningsplan på skog.

K-årsbokslut

K-årsbokslut baseras på K2-regelverket och är därmed likställiga. Däremot har de företag som har K-årsbokslut en valmöjlighet att följa K3 regelverket om det finns begränsningar i att tillämpa ÅRL 6 kap. 4§ andra stycket BFL. K3 måste då följas.

K2:

Uppskjuten skatt för företag som använder sig av K2- regelverket får inte redovisas varmed hela bruttobeloppet redovisas i balansräkningen. Viktigt att påtala är att de företag som tagit en ersättningsfond i anspråk får redovisa motsvarande beopp som ackumulerade överavskrivningar.

K3:

Koncernbolag:

" Uppskjuten skatt för företag som använder sig av K3-regelverket skall särredovisas som en avsättning i koncernredovisningen och resterande del ingå i det egna kapitalet. Detta då koncerner inte är egna skattesubjekt. Juridiska bolagen: I de juridiska bolagen skall den obeskattade reserven redovisas i balansräkningen i sin helhet."

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x