Wiki-ordlista från NORIAN

Revisionsberättelse

Vad är en revisionsberättelse?

Jag guidar dig igenom svaret

En revisionsberättelse är ett dokument som redogör för företagets revision.

I revisionsberättelsen redogör företagets revisor för vad som uppmärksammats i granskning av företagets årsredovisning och styrelsens förvaltning under räkenskapsåret. 

Revisionsberättelsen skall alltid bifogas årsredovisningen.

I revisionsberättelsen skall det framgå uttalanden om:

- att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen eller annan tillämplig lag.

- revisorn skall uttala sig om han/hon kan till- eller avstyrka

- att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen (samt eventuell koncernresultaträkning och koncernbalansräkning) 

- styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition

- ansvarsfriheten för styrelsen (och eventuell verkställande direktör)

Vad måste en revisionsberättelse innehålla?

- Räkenskapsåret skall skrivas med periodens första och sista dag, exempelvis 2020-01-01–2020-12-31.

- Aktiebolagets namn och organisationsnummer

- Alla uttalande som skall vara i revisionsberättelsen

- Datumet för revisionens avslutande ska ståll på revisionsberättelsen - det skall anges med år, månad och dag.

- Kopian av revisionsberättelsen skall vara bestyrkt eftersom revisionsberättelsen är en egen handling.

- Om en revisorssuppleant ersatt den ordinarie revisorn, skall det framgå vid underskriften att personen har skrivit under i egenskap av suppleant.

- Revisorn skall påteckna årsredovisningen vilket innebär att revisorn skall, på årsredovisningen, skriva att han/hon har lämnat en revisionsberättelse om årsredovisningen samt skriva under påteckningen.

Vad händer sen?

Revisionsberättelsen skickas, tillsammans med den påskrivna årsredovisningen till Bolagsverket. För att Bolagsverket skall godkänna den inskickade revisionsberättelsen så måste den vara påskriven av företagets valda eller godkända revisor.

En oren revisionsberättelse

Om revisorn upptäcker fel eller anmärkningar i berättelsen kallas det för en oren revisionsberättelse. Enligt lag skall en oren revisionsberättelse skickas in till Skatteverket.

Exempel på anmärkningar är:

Om åtgärder eller försummelser som kan resultera i ersättningsskyldighet har gjorts av företagsledningen

Om årsredovisningen inte har tillämpats enligt lag om årsredovisning

Om uppgifter som skall lämnas enligt tillämning av årsredovisningslagen inte har lämnats

Om revisorerna anser att rörelsen inte har fullgjort sin skyldighet genom att exempelvis inte ha lämnat in företagets skattedeklaration eller att i rätt tid betalat skatter och avgifter

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x