Räntabilitet
9 March, 2020
Täckningsbidrag
9 March, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Skuldsättningsgrad

Vad är skuldsättningsgrad?

Jag guidar dig igenom svaret

Skuldsättningsgraden ( ENG: debt to equity ratio; leverage ) visar företagets skulder i förhållande till det egna kapitalet.


Av skuldsättningsgraden går det att utläsa företagets eventuella risk (räntekänslighet).


Skuldsättningsgraden hänger nära samman med nyckeltalet soliditet, som visar hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital). En hög skuldsättningsgrad visar en låg soliditet.


Justerade skulder / Justerat eget kapital


Justerade skulder = befintliga kort- och långfristiga skulder som ökar med latent skatteskuld från obeskattade reserver.

Justerat eget kapital = det befintliga egna kapitalet som ökar med den andel av obeskattade reserver som är eget kapital.


Formel:


Kortfristiga skulder + långfristiga skulder + (0,3 x obeskattade reserver) + avsättningar / (0,7 x obeskattade reserver) + summa eget kapital.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN