Wiki-ordlista från NORIAN

Successiv vinstavräkning

Vad innebär successiv vinstavräkning?

Jag guidar dig igenom svaret

Successiv vinstavräkning är en metod för att redovisa pågående arbeten, och där intäkten ta löpande istället för att företaget tar intäkten när uppdraget/projektet är färdigställt. Pågående arbeten är således uppdrag/projekt som är påbörjade men ännu inte avslutade vid räkenskapsårets utgång. Detta innebär att kostnaderna som härör till perioden kan dras direkt istället för att vänta tills hela uppdraget/projeket är avslutat.

Vilken typ av projekt?


Successiv vinstavräkning lämpar sig för längre projekt och inte för projekt där uppdraget faktureras inom samma tidsperiod som arbetet
utförs.

Successiv vinstavräkning är mer vanlig utomlands medan traditionen i Sverige mer har varit åt färdigställandemetoden.


Beskattningsregler


Reglerna om beskattning och värdering är olika beroende om det avtalade arbetet sker på löpande räkning eller fast pris.


Löpande räkning:


"Innebär att den beräknade ersättningen skall uppgå till minst 90% av det arvode som räknats fram utifrån den faktiska tidsåtgången och eventuella faktiska utgifterna (SKV 2016:7). Arbeten på löpande räkning behöver inte tas upp som tillgång vid beskattning utan istället tas som intäkt i takt med att de faktureras (faktureringsmetod). Faktureringsmetoden får även användas om ofakturerat utfört arbete har tagits upp som tillgång i balansräkningen under förutsättning att man nyttjar successiv vinstavräkning. Det är inkomstskattelagen som styr hur inkomsten skall periodiseras för inkomster på löpande räkning,."


Fast pris:


Utifrån beskattningssynpunkt kan man välja mellan succussiv vinstavräkning eller färdigställande metoden.


"Väljer man successiv vinstavräkning i sin redovisning är man också bunden att använda den vid beskattningen. Väljer man färdigställande metoden i sin redovisning innebär det att man vinstavräknar när arbetena har slutredovisats. Ur beskattningssynpunkt får värdet inte vara lägre än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedlagda kostnader skall tas upp som tillgång och erhållna ersättningar som en skuld. Det finns även ett alternativ och det är att arbetena till fast pris får värderas till 97% av anskaffningsvärdet (undantagsvis för verksamheter inom konsultrörelse)."


Särskilda skatteregler för vissa verksamheter:


"Viktigt att komma ihåg är att det finns särskilda skatteregler för värdering av pågående arbeten för verksamheter inom byggnads-, anläggnings-, hantverks- samt konsultrörelse. "


" Byggnads- och anläggningsbolag: värme-, sanitetsinstallations- elinstallations-, plåtslageri-, golvläggnings-, plattsättnings-, måleri-, kylinstallations-,puts- samt fogföretag. Även glasmästeri, takläggnings- och isoleringsföretag ingår i dessa områden. "


Konsultbolag: advokater, mäklare, arkitekter, konstruktörer, bygg-, och data konsulter, revisorer samt läkare. Även annons-, reklam-, marknadsförings-, skriv- och kopieringsföretag.


God redovisningssed


Fakturering skall följa god redovisningssed. Har företaget inte, i betydande omfattning, fakturerat skall en så rättvisande intäkt bokas/reserveras upp.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x