Startkapital
10 January, 2019
T-konto
10 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Tillgång

Vad är ett tillgång?

Jag guidar dig igenom svaret

Tillgång är summan av det bokföra värdet på företagets förmögenhet. Tillgångar kan bestå av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden och andra fordringar.


Tillgångar i balansräkningen


Tillgångarna syns på vänstra sidan av en balansräkning och de visar värdet på det som bolaget äger, t ex inventarier, aktier, kundfordringar, skattefordringar och övriga fordringar.


Höger sida visar hur tillgångarna är finansierade, dvs företagets skulder. Dessa skulder kan vara banklån, leverantörsskulder, skatte- och momsskulder, skulder till personal, skulder till ägare mm. Förutom dessa skulder består även vänstra sidan av eget kapital, vilket helt enkelt är de pengar som ägarna har investerat i bolaget. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas även för företagets substansvärde. Balansräkning


Tillgångarna kan ses som företagets resurser och skulderna på vilket sätt företaget har skaffat sig dessa resurser.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN