Wiki-ordlista från NORIAN

Kassaflödesanalys.

Vad är Kassaflödesanalys?

Jag guidar dig igenom svaret

En kassaflödesanalys är en sammanställning som visar företagets likviditetsförändring under en viss period.


Syfte


Syftet med en kassaflödesanalys är att få fram en bild över penningflödena under en mätperiod. Den visar likviditet och kapitalbindning samt hur verksamheten har finansierats och hur stora investeringarna var.


Årsredovisning


En årsredovisning består av olika delar och för större bolag krävs det även att den innehåller en kassaflödesanalys och den visar hur verksamheten har finansierats under räkenskapsåret.


Vad är större bolag?


Enligt årsredovisningslagen skall större företag lämna en kassaflödesanalys tillsammans med årsredovisningen. Ett företag anses vara ett större företag om det uppfyller mer än ett av följande villkor för var och ett av de två senaste räkenskapsåren:


Medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50.


Företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kronor.


Företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kronor.


Ovan gäller inte för börsnoterat företag eftersom de alltid anses större och skall inkomma med en kassaflödesanalys.


Fram till år 2014 benämns kassaflödesanalysen som finansieringsanalysen i Årsredovisningslagen.


Kassaflödesanalys delas upp i tre delar


Kassaflödet från den löpande verksamheten: Består av verksamhetens försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.


Kassaflödet från investeringsverksamheten: Består av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.


Kassaflödet från finansieringsverksamheten: Består av nyemissioner, utdelningar, upptagna lån, amorteringar av skulder samt koncernbidrag.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x