VAT-nummer
3 January, 2019
Återtagandeförbehåll
3 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Värdering av valutakonto

Vad är en Värdering av valutakonto?

Jag guidar dig igenom svaret

Valutakonto är ett bankkonto som är speciellt utformat för företag och privatpersoner som gör affärer i utländska valuta. Värdering av medel i utländsk valuta på valutakonto får omräknas till balansdagen valutakurs. Resultaträkningen redovisar den orealiserade valutakursdifferensen som rörelseintäkt,rörelsekostnad eller finansiell post.


Värdering:


Fordringar och skulder omräknas initialt till valutakursen per transaktionsdatumet och därefter får fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens valutakurs vid bokslut. Konstaterade valutakursvinster uppstår när en fordran eller en skuld har blivit betald. En valutakursvinst värderas till det verkliga värdet i redovisningsvalutan av skillnaden mellan omräknat värde vid två omräkningstidpunkter i enlighet med gällande valutakurser vid omräkningstidpunkterna.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN